Behandelvisie

Behandeling binnen SJSJ-Almata vindt plaats in een fase van een langduriger traject. Het creëren van een nieuw toekomstperspectief voor de jongere staat daarbij centraal. Dat toekomstperspectief omvat ook de gezinscontext, onderwijs/arbeid en vrijetijdsbesteding en wordt vastgelegd in een trajectplan, het Toekomstplan, dat in samenwerking met de jongere, gezin en overige betrokkenen ((gezins)voogdes en andere voor de jongere belangrijke personen in het netwerk) tot stand komt. Het algemeen behandeldoel voor alle jongeren is het behouden, versterken en uitbreiden van hun psychologisch gezonde kanten.

Kern van de behandeling vormt het specifiek opvoeden, opvoeden dat een antwoord geeft op de vraag die de jongere middels zijn, haar gedrag (denken, voelen, doen) stelt en dat in de leefgroep plaatsvindt.

Dit specifiek opvoeden kent een goed doordachte basis- en ondersteunende aanpak: de leefgroepmethodiek en aanvullende interventies van allerlei aard. In dit document worden allereerst de gehanteerde basismethodieken en vervolgens de aanvullende interventies van SJSJ-Almata en Almata Onderwijs beschreven.

In de basisaanpak/de leefgroepmethodiek wordt invulling gegeven aan:

  • het leefklimaat (ruimte, basisregels, ritme, materiaal);
  • de wijze waarop situaties worden gehanteerd (vrijetijds-, spel-, eet-, taak-, gespreks-, lichamelijk contact- en bijzondere situaties);
  • het door de pedagogisch medewerkers presenteren van een geëigende relatie middels houding en handelen.