Zorgtrajecten

Fasehuisplus

In dit traject proberen we jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op een vorm van zelfstandig wonen. Dat betekent dat na ongeveer 4 maanden verblijf in Ossendrecht de jongere naar het FasehuisPlus in Tilburg verhuist. Daar verblijft hij/zij ongeveer een half jaar samen met nog twee jongeren. In deze zeer kleinschalige woonvoorziening krijgen zij intensieve begeleiding in zelfredzaamheid en zelfstandigheid van een begeleider die in het zelfde pand woont en een begeleider die bijna dagelijks aanwezig is. De jongeren hebben een dagbesteding (school of werk) in de omgeving. De begeleiding die zich kenmerkt door continuïteit, consistentie en intensiviteit moet leiden tot een betere aansluiting op de vervolgsituatie die kan bestaan uit verdere zelfstandigheidtraining, begeleid zelfstandig wonen of geheel zelfstandig wonen. Dit zorgtraject wordt uitgevoerd in samenwerking met Idris/Amarant.

Contactpersonen Fasehuis:

ThuisBest

Het traject ThuisBest is gericht op een snelle terugkeer naar huis, waarvoor direct na opname de voorbereidingen starten. Al na zes weken verblijf in Ossendrecht gaan jongeren die in dit traject zitten, weer naar huis. De eerste vier weken thuis is in een verlofsituatie en daarna wordt de tenuitvoerlegging van de gesloten machtiging geschorst. Het gezin wordt voor een periode van ongeveer 5 maanden intensief ondersteund door een Multi Systeem Therapeut. Na afloop hiervan wordt door SJSJ-Almata met het gezin afgesproken welke lichtere ondersteuning voor hoelang nog nodig is. Dit gebeurt bij voorkeur in samenspraak met Sociale wijk- of regioteams. Dit zorgtraject wordt uitgevoerd in samenwerking met de Viersprong; Prisma en MST-Nederland en andere MST aanbieders.

Contactpersonen:

ReConnect

ReConnect is voor jongeren met emotionele problemen en psychosomatische klachten. Deze jongeren hebben vooral zélf last van hun problemen die kunnen leiden tot drugsgebruik, opstandig gedrag, weglopen enz.
Jongeren leren beter inzicht te krijgen in hun gevoelens en het daaruit voortvloeiende gedrag. Door dit inzicht leren ze hun emoties anders te uiten en zich anders te gedragen. Reconnect is passend als er, ondanks veel conflicten en een uithuisplaatsing, een onverbrekelijke band is tussen ouder(s) en kind. ReConnect biedt houvast, duidelijkheid en veiligheid.

Contactpersoon:

Traject Vervolgbehandeling

Dit zorgtraject richt zich op jongeren die voor langere tijd behandeling en/of intensief ondersteunend verblijf nodig zullen hebben. Dit zal voor onze doelgroep jongeren met een LVB meestal bij een Orthopedagogisch Behandel Centrum zijn. In dit zorgtraject, dat uitgewerkt is samen met De La Salle, worden middelen en mensen ingezet om er voor te zorgen dat er weliswaar sprake is van opvolgend verblijf op twee locaties (twee organisatie) maar van één doorlopend behandeltraject. In deze doorlopende behandeling zal het aandeel van de JeugdzorgPlus zo lang als nodig maar zo kort mogelijk zijn. Dit betekent o.a. dat medewerkers van beide organisaties betrokken zullen zijn bij de uitvoering van de behandeling ook als de jongere bij de andere organisatie verblijft.