Behandelvisie

Om de toekomst van de jongere op een zo positief mogelijke manier te kunnen beïnvloeden wordt binnen drie weken na aanvang van het verblijf in Het Keerpunt een perspectiefplan opgesteld. Aan dit perspectiefplan wordt een bijdrage geleverd door de jongere zelf, mentor, onderwijsleerkracht, trajectbegeleider en gedragswetenschapper. De conclusies uit dit perspectiefplan worden besproken met de jongere, ouders/verzorgers en begeleidende instanties. Samen wordt een plan van aanpak ontwikkeld, gericht op de mogelijkheden van de jongere. Doel is om de jongere op een acceptabele manier te laten terugkeren in de maatschappij waarbij veel aandacht wordt besteed aan het verminderen van het recidiverisico.

Vanuit Het Keerpunt wordt nauw contact onderhouden met begeleidende instanties (gezinsvoogdij-instellingen, (jeugd)reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming) om informatie-uitwisseling te optimaliseren. Uiteraard wordt ook met ouders en/of verzorgers intensief contact onderhouden.