Telefonisch Contact

Een jongere bij Het Keerpunt mag minstens tweemaal per week, gedurende tien minuten, één of meer telefoongesprekken voeren met personen buiten de instelling. Dat kan op de volgende vastgestelde tijdstippen:

Maandag t/m vrijdag: Zaterdag, zondag en feestdagen*
tussen 20.00 – 21.00 u tussen 19.00 – 20.00 ur

* Feestdagen zijn: Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren en Carnaval

Indien nodig kunnen jongeren extra telefonisch contact hebben met hun ouders/verzorgers. Tweemaal per week mogen ouders/verzorgers telefonisch contact opnemen met de jongere. Dat kan op volgende op vaste tijden:

Maandag t/m vrijdag: Zaterdag, zondag en feestdagen*
tussen 19.00 – 20.00 u tussen 17.30 – 19.00 u

* Feestdagen zijn: Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren en Carnaval

De kosten voor het telefoneren moet de jongere zelf betalen, tenzij de directeur anders bepaalt.

Aan de hand van privileges en de voortgang in de behandeling kunnen jongeren belbeurten verdienen. Het voeren van telefoongesprekken gebeurt altijd vanaf de leefgroep op aangeven van de groepsleiding. Voordat de jongere belt, gaat de groepsleiding vaak eerst na wie de telefoon opneemt. Dit om te controleren of de jongere de telefoonafspraken naleeft. Per jongere stelt de trajectbegeleider een bellijst op met afspraken.

De directeur kan telefoontjes met bepaalde personen weigeren. Hij kan ook bepalen of het gesprek wordt beluisterd of dat een opgenomen telefoongesprek wordt beluisterd. Men wordt van tevoren van het opnemen van een telefoongesprek op de hoogte gesteld. Belt de jongere met “geprivilegieerde personen” zoals ouders/verzorgers, dan geldt deze regel niet. Er wordt op deze gesprekken geen ander toezicht uitgeoefend. Alleen de identiteit van de persoon met wie de jongere een telefoongesprek voert of wenst te voeren, wordt vastgesteld.