Doelgroepen

Het Keerpunt biedt gedwongen (residentiële) behandeling aan jongeren die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen en ter bescherming van de maatschappij of van zichzelf aan onze zorg worden toevertrouwd. Doel is het wegnemen of verminderen van oorzaken van delictgedrag en het voorkomen van recidive. Het Keerpunt heeft een veiligheidsfunctie (opsluiting/behandeling) en biedt daarnaast programma’s voor perspectiefvolle terugkeer in de maatschappij. Opsluiting en het motiveren om zich positief te ontwikkelen zijn twee uitersten, maar behoort tot de opdracht van Het Keerpunt.
Het Keerpunt biedt plaats aan 56 jongeren tussen 12 en 23 jaar (met een uitlooptijd tot 27 jaar). Plaatsing geschiedt op last van Justitie (Officier van Justitie, Kinderrechter of Ministerie) en loopt altijd via een landelijk registratie- en selectiepunt in Den Haag (Afdeling Individuele Jeugdzaken van Dienst Justitiële Inrichtingen).
Het Keerpunt bestaat uit kortverblijf en langverblijf gesloten behandelgroepen, een Individuele Trajectafdeling (ITA).

Kortverblijf behandelgroep

Een kortverblijf groep is bedoeld voor jongeren die in afwachting zijn van hun proces of voor jongeren die een detentiestraf hebben gekregen.

Langverblijf behandelgroep

Een langverblijf groep biedt plaats aan jongeren die via het strafrecht een zogeheten PIJ-maatregel (Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen) hebben gekregen. Op deze groepen is de behandeling zeer intensief.

Individuele trajectafdeling (ITA)

De ITA-afdeling is in principe bedoeld voor jongeren met een PIJ-maatregel voor wie een groepsgerichte benadering nadelig is gebleken. Op de ITA-afdeling doorlopen de jongeren een individueel behandeltraject dat met name gericht is op het verminderen van ongewenst (groepsongeschikt) gedrag. Na stabilisatie wordt bekeken wat de verdere mogelijkheden zijn van de jongere. Meestal vindt het resocialisatietraject plaats vanuit de ITA-afdeling, in uitzonderingsgevallen keert een jongere terug naar een langverblijf behandelgroep.

Adolescentenstrafrecht (ASR)

Via het adolescentenstrafrecht kunnen jongvolwassenen, die op het moment van het plegen van een delict tussen 18 en 23 jaar zijn, sinds 1 april 2014 berecht worden volgens het jeugdstrafrecht te vervolgen. Tot voor deze datum konden ze alleen berecht worden via volwassenenstrafrecht waar ze in een gevangenis voor volwassenen geplaatst werden.