Verlof

Verlof vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het verloop van het verlof is een soort toets. Dit met betrekking tot het functioneren van de jongere buiten het terrein van Het Keerpunt. Het is de voorbereiding op resocialisatie, een verantwoorde, geleidelijke terugkeer in de maatschappij. Het is een belangrijk onderdeel in het resocialisatieproces en samen met de jongere en met zijn ouders werken we hier naartoe. Verlof is echter geen standaard recht. In het begin heeft de jongere nog geen verlof als hij in voorlopige hechtenis zit. In geval van jeugddetentie of een opgelegde PIJ-maatregel hangt het verlof af van het stadium van het behandeltraject.

Kan het verlof verantwoord plaatsvinden, dan wordt dit besproken in de perspectiefplanbesprekingen. De gedragswetenschapper bepaalt of de jongere klaar is voor verlof. Vervolgens wordt besloten of een verlofstatus wordt aangevraagd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (afdeling Individuele Jeugdzaken = IJZ). Als IJZ de verlofstatus goedkeurt, wordt Het Keerpunt hiervan in kennis gesteld en kan het verlof plaatsvinden aan de hand van de voorwaarden in de verlofstatus.

Verlofstatus

Hoe vaak, hoe lang, wanneer en waar een jongere op verlof kan is afhankelijk van de verlofstatus. Dit verschilt ook per jongere. Om met verlof te kunnen gaan, moet een jongere steeds aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld het opstellen van een verlofplanning, het behalen van de wekelijkse (gedrags)fiches, etc. Voldoet een jongere niet aan zijn verlofafspraken, dan kan hij niet op verlof vertrekken. Verlof moet dus goed voorbereid worden. Dit gebeurt ook altijd in overleg met het goedgekeurde verlofadres. Ondanks de voorbereiding van het verlof, kunnen ouders/verzorgers tijdens het verlof toch nog vragen hebben. In de verlofplanning die door een jongere is opgesteld, vinden ouders/verzorgers meer informatie.

Jongeren beginnen met een begeleide verlofstatus (verlof onder begeleiding). Ze verkrijgen vervolgens de status eendaags onbegeleid verlof en eindigen met een meerdaagse onbegeleide verlofstatus met o.a. weekendovernachting en meerdere uitgangen per week. Verlof wordt stapsgewijs opgebouwd. Hoe snel dit proces verloopt, is afhankelijk van de jongere zelf en hoe de verloven verlopen. Dit wordt nader besproken in de perspectiefplanbesprekingen. Hoe vaak en hoe lang een jongere op verlof mag is afhankelijk van de goedgekeurde verlofstatus. Dit kan dus per jeugdige verschillen.

Eendaags begeleid verlof

Dit verlof varieert van een aantal uren tot een dag zonder overnachting en is steeds onder 1 of meerdere begeleiders van Het Keerpunt. Het verlof kan een bezoek aan huis omvatten maar ook bijvoorbeeld (groepsgerelateerde) activiteiten.

Eendaags onbegeleid verlof

Het betreft hier onbegeleid verlof variërend van een aantal uren tot één dag buiten de inrichting zonder overnachting.

Meerdaags onbegeleid verlof

Bij deze verlofstatus mag de jongere een of meerdere dagen buiten Het Keerpunt verblijven waarbij ook overnachting(en) mogelijk zijn.