Werkwijze

De directe pedagogische zorg van Het Keerpunt berust bij pedagogisch medewerkers. Daarnaast zijn meerdere disciplines vertegenwoordigd met gedragswetenschappers, jeugdpsychiaters, trajectbegeleiders en een medische dienst. Het Keerpunt werkt volgens de landelijke basismethodiek YOUTURN, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van de sociale competentie en het stimuleren van de morele ontwikkeling van de jongere.

Geïntegreerd Onderwijsdagprogramma

Alle jongeren die in Het Keerpunt verblijven of behandeld worden, volgen gedurende de week een geïntegreerd onderwijsdagprogramma (G.O.D.) dat gericht is op het aanleren van vaardigheden. Het G.O.D. omvat naast individueel onderwijs en sportactiviteiten een groot scala aan werkzaamheden in speciaal daarvoor opgezette werkprojecten. ln deze werkprojecten zijn de jongeren samen met de groepsleiding werkzaam.

Perspectiefplan

Binnen alle groepen van Het Keerpunt heeft iedere jongere een mentor. Deze houdt zich in het bijzonder met de aan hem toegewezen jongere bezig en wordt nauw betrokken bij het opstellen en uitvoeren van een perspectiefplan, waarin het verblijfs- en behandelproces wordt vastgelegd en inzichtelijk gemaakt. Om de toekomst van de jongere op een zo positief mogelijke manier te kunnen beïnvloeden wordt binnen drie weken na aanvang van het verblijf een perspectiefplan opgesteld.

Contact met instanties en ouders/verzorgers

Vanuit Het Keerpunt wordt nauw contact onderhouden met begeleidende instanties (gezinsvoogdij-instellingen, (jeugd)reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming) om informatie-uitwisseling te optimaliseren. Uiteraard wordt ook met ouders en/of verzorgers intensief contact onderhouden.

Behandel Team Overleg (BTO)

Elke week wordt de jongere besproken in het multidisciplinaire Behandel Team Overleg (BTO). Hierbij wordt gekeken naar de voortgang en het welzijn van de jongere op diverse gebieden (medisch, sociaal, psychisch) en het gedrag en de vorderingen tijdens het verblijf (onderwijs/dagprogramma, gedrag in de groep).

Contact tussen de ketenpartners

Wekelijks vindt netwerkberaad plaats met de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering en de Justitiële Jeugdinrichting. Zo vindt structurele informatie-uitwisseling plaats tussen de ketenpartners.