Missie en visie

SJSJ investeert mee in de leefbaarheid van de maatschappij door met jongeren en jongvolwassenen met complexe gedragsstoornissen, al dan niet in combinatie met psychiatrische problematieken en/of een licht verstandelijke beperking, te werken aan een nieuw toekomstperspectief. Samen met hun ouders of opvoeders, het sociaal netwerk en andere betrokken professionals en ketenpartners. SJSJ vindt dat ook deze jongeren een nieuwe perspectief kunnen bereiken en een aanvaardbare plek in de maatschappij kunnen krijgen. Een plek waar zij zich prettig en veilig voelen en waarin ze volwaardig kunnen en mogen deelnemen aan de samenleving. Omdat het kan, omdat het moet en omdat iedere jongere en jongvolwassen dit verdient. SJSJ ondersteunt hen daarbij.

Dit doet SJSJ door het aanbieden van een tijdig en passend zorgaanbod dat wordt vormgegeven door diagnostiek, gedragsinterventies, passend onderwijs, dagbesteding en stage- en werktoeleiding. Ons uitgangspunt is dat de gesloten setting zo kort mogelijk is, zo intensief als nodig is en zo dicht mogelijk bij huis. Residentieel als het moet, ambulant zodra het kan. Iedere jongere krijgt een traject op maat, zowel individueel als groepsgericht waarbij we ons richten de mogelijkheden van de jongeren en we rekening houden met eventuele beperkingen. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht staan centraal. Dat spreken we aan. Het sociale netwerk van de jongeren betrekken we daarbij. We brengen interactie tot stand tussen onze jongeren en (jong)volwassenen en de maatschappij door voor jongeren werk- en leersituaties te creëren die een directe bijdrage leveren aan deze maatschappij. SJSJ staat als organisatie midden in de samenleving.

Dit betekent dat we alleen succesvol kunnen zijn door nauw samen te werken met onze ketenpartners: we vinden dat op basis van trajectverantwoordelijkheid een totaaloplossing kan worden gegarandeerd. SJSJ is het kennis- en expertisecentrum voor jeugd voor hulpvragen op het grensvlak van zorg & welzijn, zorg & veiligheid, zorg & onderwijs en arbeidstoeleiding. SJSJ staat voor de inspirerende en lerende organisatie waar betrokken professionals graag hun talenten inzetten en zich blijvend ontwikkelen. SJSJ staat voor een excellente ondersteunende organisatie van waaruit de werkprocessen optimaal worden ondersteund. SJSJ is kostenbewust en in control.